Tài Liệu Môn PHÁP CHẾ DƯỢC

SLIDE PHÁP CHẾ DƯỢC

Hướng dẫn ghi nhãn thuốc, hướng dẫn đăng ký thuốc... 


Tải toàn bộ slide Pháp chế Dược tại đây.TÀI LIỆU ÔN THI MÔN PHÁP CHẾ DƯỢC

Đề Pháp Chế Dược VB2-2016:

1/ Trình bày và phân tích bản chất của pháp luật? Cho ví dụ trong ngành Dược.

2/ Sự kiện pháp lý là gì, phân loại sự kiện pháp lý, cho ví dụ trong ngành Dược

3/ Quyền sở hữu là gì? Cho biết sự chuyển giao các quyền năng của quyền sở hữu thông qua hợp đồng mua bán, vận chuyển và gửi giữ thuốc.

4/ Phân loại đơn thuốc, các ghi đơn thuốc?

5/ Trình bày các hình thức thông tin thuốc?

6/ Nhãn thuốc là gì? Có những loại nhãn thuốc nào?

7/ Mức độ vi phạm về chất lượng thuốc và hình thức xử lý?

8/ Trình bày khái niệm về thuốc hướng tâm thần, phân loại thành phẩm thuốc hướng tâm thần?

9/ Cho biết chế độ kê đơn và bán lẻ thuốc gây nghiện.

10/ Cho biết các loại văn bản quy phạm pháp luật thường gặp trong ngành Dược và tên các cơ quan ban hành?

- Đề Pháp Chế Dược 2015

- Đề cương ôn tập môn Pháp Chế Dược

- Soạn Pháp Chế Dược (cần cập nhật mới theo từng năm)