Tài liệu môn SINH HỌC TẾ BÀO

Tải full: https://drive.google.com/drive/folders/1-lt6mutRVYLwUZ1yzRaN4VMdtSND_G13?usp=sharing
Tài liệu môn Sinh Học Tế Bào gồm các nội dung sau:
1. Slide bài giảng môn Sinh Học Tế Bào.
Bấm vào hình để tải
(Các slide gồm: Tế bào eukaryote; Các bào quan của tế bào; Hô hấp tế bào; Quang Hợp; Chu kỳ phân bào)
2. Đề thi tham khảo.