Tài Liệu Môn Kinh Tế Dược - Dược Khoa UPHCM

- Kinh tế y tế (Health economics) - là việc áp dụng những khái niệm “kinh tế” vào “y tế”. Tổng quan KTD
- Như thế nào được gọi là hiệu quả? Phân tích hiệu quả (slide)
- Phân tích chi phí trong ngành Dược. Tải về.

- Các phương pháp phân tích trong Kinh tế Dược. Tải về

KINH TẾ DƯỢC CHUYÊN NGÀNH - DƯỢC KHOA UPHCM
- Tổng hợp câu hỏi và đề thi Kinh tế Dược chuyên ngành


TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KINH TẾ DƯỢC
- Tổng hợp kiến thức ôn tập KTD (dạng 2 cột - word; dạng 1 cột word)
- Tổng tất tần tật về Kinh Tế Dược (tài liệu của UPHCM). Tải về.


ĐỀ THI, CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KINH TẾ DƯỢC
- Đề Kinh Tế Dược 2016, có đáp án một vài câu sai tài về file word
- Câu hỏi thi Kinh Tế Dược